CONTACT

Onze visie en missie

Visie

Impetus zet in op het creëren van een motiverende organisatiecultuur, waarbij leraren en schooldirectie graag komen werken, zich goed in hun vel voelen en productief zijn en leerlingen gemotiveerd zijn om naar school te gaan en bij te leren.

Hiertoe investeert Impetus Academy in het ondersteunen van de universele psychologische basisbehoeftes aan Autonomie, verBondenheid en Competentie (het ABC – de Zelf-Determinatie Theorie), die fungeren als cruciale ‘vitamines voor de groei’ van elk individu (Vansteenkiste & Soenens, 2015).  

De bevrediging van deze basisbehoeftes draagt niet enkel bij tot dagelijkse energie, autonome motivatie, en jobtevredenheid, maar ook tot het duurzaam implementeren  van veranderingsprocessen. Door met het ABC rekening te houden wordt draagvlak en eigenaarschap bij werknemers gecreëerd, wat op zijn beurt de basis vormt voor een succesvolle implementatie van verandering en het creëren van een motiverende schoolcultuur.  

Binnen een motiverende schoolcultuur zijn leraren vrijwillig bereid om een extra inspanning te leveren. Deze bereidheid signaleert de aanwezigheid van autonome motivatie, waarvan onderzoek aantoont dat het een brede waaier aan voordelen met zich meebrengt. Autonome werkmotivatie gaat gepaard met een hogere wendbaarheid, meer jobtevredenheid en flexibiliteit, en grotere creativiteit en productiviteit, terwijl het een buffer vormt tegen gevoelens van uitputting, weerstand tot verandering, absenteïsme en turnover. Een school waar men met plezier, uit volle overtuiging, en met passie (d.i. autonome motivatie) naar toe komt zal bijgevolg in grote mate bepalend zijn voor de algemene ‘gezondheid’ en het ‘succes’ van de school, maar ook voor de aantrekkingskracht van de school.

Impetus Academy gaat er prat op om evidence-based te werken. De expertise die door jarenlang motivatieonderzoek binnen een academische context werd opgebouwd is van onschatbare waarde voor het onderwijs. De praktische doorvertaling hiervan in een evidence-based dienstverlening zorgt voor een belangrijke maatschappelijke meerwaarde voor de verdere ontwikkeling van onderwijsinstellingen en hun stakeholders.

Missie

Het is de missie van Impetus om organisaties uit diverse sectoren te inspireren en te ondersteunen in hun professionalisering vanuit het sterk wetenschappelijk en praktisch kader van de Zelf-Determinatie Theorie.  

Als spin-off van de Universiteit Gent staat Impetus Academy garant voor een kwalitatieve en wetenschappelijk onderbouwde manier van werken, waarbij tegelijk voldoende aandacht is voor de dagelijkse realiteit en de concrete noden in het werkveld. De brug slaan tussen theorie en praktijk vormt een belangrijke kernwaarde, die zich enerzijds vertaalt in de inhoudelijke invulling van het aanbod en in de werkwijze van Impetus en anderzijds in de financiering van verder wetenschappelijk onderzoek, dat gevoed wordt door vragen vanuit de praktijk.  

De aanpak van Impetus is geënt op drie grote krachtlijnen:

1.  Positieve mensvisie: Impetus vertrekt vanuit een positieve mensvisie. Het uitgangspunt hierbij is een sterk geloof in de sterktes en het groeipotentioneel van elk individu, van elke organisatie.

2.  Inclusieve aanpak: Impetus pleit voor een inclusieve aanpak, waarbij alle actoren binnen de organisatie worden betrokken. De doelstelling bestaat erin het installeren van een gemeenschappelijke visie en taal over motivatie en leiderschap te ondersteunen en te faciliteren. Hierbij staat dialoog met alle betrokkenen centraal.

3.  Structurele verankering: Impetus zet in op structurele veranderingen met het oog op een duurzame impact.

Impetus Academy richt tot de privé-, onderwijs- en zorgsector, en biedt haar diensten aan voor zowel kleine als grote organisaties. Daarnaast biedt Impetus een evidence-based dienstverlening aan die zich specifiek richt naar onderwijsinstellingen.

Het is de missie van Impetus Academy om de onderwijssector met een aangepaste prijssetting te kunnen bedienen via het aanbod voor bedrijven. Impetus Academy draagt ook deze vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel.  

Binnen de dienstverlening van Impetus Academy worden vier pijlers onderscheiden. De invulling ervan is sectorspecifiek en steeds op maat van de aanvrager.